سلام به آینده _ حسین حقیقی

سلام به آینده _ حسین حقیقی

نماهنگ -حامد زمانی- گروه نبض- قلیچ-و دیگران

نماهنگ

حامد زمانی

حسین حقیقی