نماهنگ زیبای عراقی‌ها تقدیم به "حاج قاسم"

نماهنگ زیبای عراقی‌ها تقدیم به "حاج قاسم"

سردار حاج قاسم سلیمانی

نماهنگ

حاج قاسم سلیمانی

سردار حاج قاسم سلیمانی