اهداف فراماسونری برای آخرالزمان و ظهور: استاد علی اکبر رائفی پور

اهداف فراماسونری برای آخرالزمان و ظهور: استاد علی اکبر رائفی پور

کلیپ رائفی پور

استاد رائفی پور

رائفی پور

سخنرانی استاد رائفی پور