ایران به فناوری ساخت موتور رمـجت دست پیدا کرد!

ایران به فناوری ساخت موتور رمـجت دست پیدا کرد!

نظامی- از حوت تا سجیل اسرائیل زن

موتور

توربوجت

موتور توربوجت اوج