زمستان زیبای ائل داغی زنجان

زمستان زیبای ائل داغی زنجان

گردشگری و طبیعت

طبیعت بکر

برف پاییزی

منظره دیدنی