مرد بزرگی که یک گرای مشخص است!

مرد بزرگی که یک گرای مشخص است!

اختصاصی

فریدون صدیقی

روزنامه نگار

روزنامه همشهری