قاسم سلیمانی هنوز زنده است | غلامرضا صنعتگر

قاسم سلیمانی هنوز زنده است | غلامرضا صنعتگر

نماهنگ -حامد زمانی- گروه نبض- قلیچ-و دیگران

نماهنگ

سردار قاسم سلیمانی

سردار سلیمانی