وقتی راز اف 35 بر ملا می شود؛ نشنال اینترست_ ایران از پس این هواپیما برمی آید!

وقتی راز اف 35 بر ملا می شود؛ نشنال اینترست_ ایران از پس این هواپیما برمی آید!

نظامی- از حوت تا سجیل اسرائیل زن

ارتش آمریکا

جنگنده

قدرت نظامی ایران