بازخوانی اصول هفتگانه اصل ششم: اعتقاد به استقلال کشور و رد سلطه پذیری

بازخوانی اصول هفتگانه اصل ششم: اعتقاد به استقلال کشور و رد سلطه پذیری

سیاسی

امام خمینی

امام خامنه ای

رحلت امام خمینی